Search

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Studio Steele.
1.2 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na een schriftelijke goedkeuring door Studio Steele. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.
1.3 Door akkoord te gaan met een bestelling of offerte aanvaardt de klant deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. Prijzen en offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig.
2.2 Eventuele wijzigingen in de oorspronkelijk gemaakte overeenkomst of offerte zijn pas geldig op het moment dat een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen schriftelijk is aanvaard.
2.3 Bij de prijzen zijn 3 correctierondes inbegrepen. Per extra correctieronde wordt € 15,- exclusief btw berekend.
2.4 Studio Steele heeft het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
2.5 Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor opdrachten in de toekomst.

3. Overeenkomst opdracht

3.1 De overeenkomst tussen de klant en Studio Steele komt tot stand na een akkoord op de offerte door de klant. De opdracht wordt via e-mail bevestigd en na deze acceptatie zal Studio Steele de opdracht op de planning zetten en hiermee starten.
Zowel de klant als Studio Steele dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.
3.2 Zowel de klant als Studio Steele hebben het recht om het contract op ieder gewenst moment schriftelijk op te zeggen indien de klant of Studio Steele kan aantonen dat de werkzaamheden zoals overeengekomen niet kunnen worden uitgevoerd.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1 De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle gegevens op het ontwerp. Daarnaast zorgt de klant voor een tijdige aanlevering van de benodigde gegevens, zodat de opdracht volgens planning kan worden uitgevoerd.
4.2 De klant geeft Studio Steele het recht om de bestanden die zijn aangeleverd in het ontwerp te gebruiken.
4.3 Studio Steele zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht snel en volgens planning uit te voeren. Indien noodzakelijk zal Studio Steele de klant op de hoogte houden van de voortgang.
4.4 Studio Steele is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het ontwerp na een akkoord van de klant op de laatste proefdruk. De klant is altijd eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.

5. Levering en levertijd

5.1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product.
5.2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de klant aan Studio Steele.
5.3 Studio Steele streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit -om welke reden dan ook- niet haalbaar is. (eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers). Studio Steele zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
5.4 Oplevering geschiedt pas wanneer Studio Steele het totale factuurbedrag heeft ontvangen.

6. Betaling

6.1 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders met de klant is overeengekomen.
De klant dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
6.2 Indien de betalingstermijn wordt overschreden worden er 5% administratiekosten in rekening gebracht per verstreken termijn.
6.3 Indien de klant drukwerk heeft besteld dan ontvangt de klant na een akkoord op de fysieke proefdruk de factuur voor de betaling. De bestelling gaat pas naar de drukker als het volledige factuurbedrag is betaald.

7. Annulering

7.1 Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt ontwerp, zal Studio Steele de gewerkte uren a € 50,- per uur exclusief BTW ontwerpkosten in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn gemaakt voor het maken van een ontwerpvoorstel.
7.2 Als het proces van het drukwerk reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Studio Steele is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Studio Steele verzonden producten. Studio Steele sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.
8.2 Studio Steele is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door de klant.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft Studio Steele het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Studio Steele zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
9.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studio Steele geen invloed kan uitoefenen.

10. Privacy

10.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Studio Steele gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
10.2 Studio Steele zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.
10.3 Studio Steele heeft het recht ontwerpen te publiceren op de website, sociale media of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is aangegeven door de klant.

11. Auteursrecht

11.1 Op alle ontwerpen van Studio Steele rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van Studio Steele.
11.2 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Studio Steele.
11.3 Op de geleverde kaarten wordt altijd het auteursrecht van Studio Steele vermeld d.m.v. het webadres. Indien gewenst kan deze worden verwijderd tegen betaling van 20 euro exclusief BTW.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de klant en Studio Steele (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.